Chứng minh nhận định thơ là thơ nhưng cũng là vẽ, là nhạc, là chạm khắc theo một nét riêng qua bài Tây Tiến

Đề bài. Sóng Hồng có nhận xét, “thơ là thơ nhưng cũng là vẽ, là nhạc, là chạm khắc theo một nét riêng”. Bằng vRead More…