Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm môn văn hay nhất lớp 10-11-12

Sáng kiến kinh nghiệm
Tên Link tải Xem tóm tắt nội dung
SK1 Rèn kỹ năng đọc hiểu, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá nâng cao năng lực học sinh Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK2 Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào việc dạy học môn Ngữ Văn ở trường THPT (Áp dụng cụ thể vào dạy học tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” tích hợp nghị luận xã hội trong chương trình lớp 12) Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK3 Đặc trưng chủ nghĩa lãng mạng qua những tác phẩm văn học lãng mạng Việt Nam trong chương trình ngữ văn THPT Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK4 Tích hợp kiến thức liên môn trong bài dạy Tình yêu và thù hận Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK5 Phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình Ngữ văn 10 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK6 Rèn kĩ năng giải thích trong bài văn nghị luận cho học sinh giỏi văn Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK7 Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK8 Xây dựng hệ thống câu hỏi cho bài soạn Ngữ văn 12 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK9 Hướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn đạt kết quả cao. Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK10 Giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua tác phẩm “Truyện An Mị Châu – Trọng ThủyDương Vương và Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK11 Hướng dẫn học sinh lớp 11 nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi từ môn Ngữ văn Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK12 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK13 Một số biện pháp rèn kỹ năng học văn cho học viên ở Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK14 Áp dụng phương pháp “dạy học dự án” trong dạy học các bài học nhật dụng – Chương trình ngữ văn THPT Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK15 Hướng dẫn học sinh vận dụng thi pháp học vào dạy học truyện ngắn Việt Nam sau năm 1975 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK16 Hướng tiếp cận mới trong giảng dạy tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhằm định hướng một cách cụ thể và có hiệu quả khi giảng dạy tác phẩm trên. Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK17 Cách làm bài văn nghị luận xã hội Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK18 Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy học ngữ văn theo hướng tích hợp ở trường THCS Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK19 Đổi mới phương pháp tổng kết và củng cố bài học theo hướng tăng cường năng lực làm việc của học sinh trong giờ học (áp dụng đối với nhóm văn bản văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn 11) Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK20 Giảng dạy truyện ngắn từ góc độ tình huống truyện Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK21 Tích hợp liên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Văn hóa học, Sinh thái học trong bài đọc- hiểu văn bản Người lái đò Sông Đà( trích) của Nguyễn Tuân. Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK22 Chi tiết trong tác phẩm tự sự Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK23 Một vài kinh nghiệm dạy đọc hiểu và hướng dẫn ông tập văn bản kịch trong chương trình THPT Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK24 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK25 Một số yêu cầu và cách thức dạy học phần tác giả trong chương trình Ngữ văn THPT Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK26 Phát huy vai trò tích cực của phương pháp dạy học theo đặc trưng thể loại, nâng cao hiệu quả trong cách nhìn nhận, đánh giá về Tác gia văn học Nguyễn Trãi qua việc tự nghiên cứu hình tượng “trăng” & “hoa” trong thơ Nguyễn Trãi Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK27 Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả giờ đọc – hiểu về tác gia văn học trong chương trình ngữ văn THPT (ban cơ bản) Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK28 Sự thể hiện phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu trong tác phẩm Việt Bắc Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK29 Rèn luyện kỹ năng khai thác nhịp điệu trong dạy thơ Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK30 Một số phương diện nghệ thuật cần khai thác khi dạy tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của  Nguyễn Thi Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK31 Rèn kĩ năng giải thích trong văn nghị luận cho học sinh giỏi văn Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK32 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK33 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK34 Giáo dục kĩ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp chủ nhiệm Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK35 Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy thể loại kịch Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK36 Hướng dẫn học sinh làm bài văn nghị luận về chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong truyện ngắn trong chương trình thpt Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK37 Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK38 Chi tiết trong tác phẩm tự sự Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK39 Dạy học tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyền minh châu cho học sinh lớp 12 theo  định hƣớng phát triển năng lực Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK40 Phương pháp dạy học kịch bản văn học trong trường trung học phổ thông theo đặc trưng loại thể Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK41 Một vài kinh nghiệm  dạy đọc-hiểu và hướng dẫn ôn tập văn bản kịch trong chương trình trung học phổ thông Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK42 Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học tích ở bộ môn Ngữ văn Trung học cơ sở. Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK43 Một số phương pháp về dạy tác phẩm ký hiện đại Việt Nam (trong chương trình Ngữ văn 12 ban cơ bản) Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK44 Rèn kỹ năng làm kiểu bài so sánh văn học cho học sinh THPT Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK45 Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc – hiểu
theo đặc trưng thể loại
trong các đề kiểm tra, đánh giá
Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK46 Đọc – hiểu “phú sông Bạch Đằng” của Trương Hán Siêu theo thể loại. Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK47 Dạy học nhóm bài phong cách ngôn ngữ trong chương trình Ngữ văn THPT theo định hướng phát triển năng lực Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK48 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK49 Tích hợp văn học sử, hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản trong chương trình ngữ văn lớp 12 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK50 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK51 Sử dụng sơ đồ tư duy để hình thành năng lực tự học cho học sinh trong môn Ngữ văn 12 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK52 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK53 Nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK54 Giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn Ngữ văn cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên – huyện Điện Biên Đông Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK55 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK56 Vận dụng một số phần mềm mới của Microsoft vào dạy học ngữ văn
để phát huy năng lực của học sinh
Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK57 Rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôi kể , lời kể trong dạy văn tự sự Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK58 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK59 Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK60 Tích hợp kiến thức văn học Nam Định vào dạy học chương trình Ngữ văn lớp 10 trung học phổ thông” Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK61 Kỹ năng tìm hiểu đề và tìm ý trong bài văn Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK62 Khai thác tác phẩm tự sự dưới góc độ tình huống truyện Đang cập nhật… Đang cập nhật…
SK63 Định hướng phát triển năng lực mở bài, kết bài cho học sinh qua bài “Rèn kĩ năng mở bài, kết bài” Đang cập nhật… Đang cập nhật…

…..

Đang tiếp tục cập nhật những sáng kiến mới cho các bạn, các bạn theo dõi để được cập nhật những tài liệu mới nhất nhé !

1 thought on “Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm môn văn hay nhất lớp 10-11-12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *